Mötesplatser för äldre i motala, Stenålder i Motala

Plåtslagaren Motala – Om du vill bo mitt i stan

Fotograf: Fredrik Hallgren Stenålder i Motala Fram till slutet av talet var Mötesplatser för äldre i motala en vit fläck på kartan för arkeologer som intresserade sig för stenåldern. Tack vare omfattande arkeologiska utgrävningar som utförts sedan dess är bilden idag en helt annan.

dating sites i sövestadsbygden tillberga singel kvinna

Motala sticker nu ut som en av norra Europas mest intressanta platser från äldre stenålder. Utgrävningar Utgrävningsplatsen vid Kanaljorden. Fotograf: Fredrik Hallgren De arkeologiska undersökningarna genomfördes i omgångar mellan åren och som en del av Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår.

Två arkeologiska institutioner har arbetat med utgrävningarna, som fördelar sig på tre olika delområden runt Motala ström och Göta kanal.

Boplatsen vid Strandvägen söder om Strömmen och boplatsen vid Verkstadsvägen direkt norr om densamma har undersökts av Riksantikvarieämbetet Uppdragsverksamheten Öst. Lämningarna vid Kanaljorden, belägna norr om både strömmen och kanalen, har undersökts av Stiftelsen Kulturmiljövård. De tre områdena har till stor del nyttjats under samma tid, långt innan Göta kanal skar genom landskapet, och kan ses som delar av en stor stenåldersmiljö.

Mötesplatsen Motala Redan under den äldre stenåldern var Motala en viktig mötesplats. Via vattenlederna kunde både lokala och mer långväga kontakter knytas och upprätthållas.

dejta yngre killar kvinna söker man skållerud

Det vittnar de olika hantverkstraditionerna bakom redskapen om. Riklig tillgång till fisk från strömmen säkrades med hjälp av både fasta fiskeanläggningar och mobil fångst med bland annat ljuster. Människorna återkom hit till Motalavikens inre som en del av vandringarna mellan flera hem i det omgivande landskapet. Här skapades rörelser där tillflödet av idéer och råmaterial omvandlades för att spridas i omlandet.

Kanaljorden En av de skallar som påträffades på botten av den forna sjön på Kanaljorden. Fotograf: Fredrik Hallgren Tack vare gynnsamma bevaringsförhållanden har många spår överlevt genom årtusendena. Skelettdelar från både djur och människor, liksom redskap av ben, horn och trä, har dejt aktiviteter i sävar tas om hand av arkeologerna.

Tillsammans med den stora mängden fynd av mer beständigt stenmaterial ger de oss unika inblickar i stenålderns värld. Vi ser spår av människors vardag i form av rester efter hus, hyddor, hantverk, fiske, jakt, slakt och matlagning.

Äldreboende Motala

Nära husen har avlidna anförvanter begravts och utvalda kroppsdelar från de döda har också lagts ner i vattenbrynen tillsammans med djurdelar och praktfulla redskap. Norr om Göta kanal, vid Kanaljorden, låg under den äldre stenåldern en grund sjö. De äldsta lämningarna vid Kanaljorden är 11 år gamla. Kanske utgör de spåren efter några av de allra första människor som vistades i Östergötland efter att inlandsisen smält undan. Inom de undersökta områdena har även lämningar från flera andra tidsperioder grävts ut.

Bland dessa återfinns järnframställningsugnar från äldre järnålder cirka talfasta fiskeanläggningar i strömmen från tidig medeltid tal och högmedeltida smidesverksamhet tal.

örebro nikolai dejt aktiviteter örnäset kvinna söker man

Rester av bostäder Söder om Strömmen, vid Strandvägen, har flera mindre boplatsenheter undersökts. Dessa mötesplatser för äldre i motala kontinuerligt för 6 år sedan. Utöver bostäder finns här rikliga spår efter ben- och stenhantverk.

TID ATT NJUTA

Flera hundra fynd av ljusterspetsar i strömmens bottensediment vittnar om ett omfattande fiske. Under och undersöktes även ett gravfält, där minst 19 begravningar ägt rum. Det är det enda kända gravfältet från äldre stenålder i Mellansverige. Norr om Strömmen, längs med Verkstadsvägen, har ytterligare hus från stenåldern undersökts. Liksom vid Strandvägen rör det sig om rundovala stolpkonstruktioner.

Intill husen finns avfallsmaterial som vittnar om att människor suttit här och tillverkat sina redskap. Skallar på pålar — den rituella miljön Människoskalle under utgrävning. Fotograf: Anna Arnberg För ungefär 8 år sedan utgjordes området vid Kanaljorden av en liten isolerad sjö och dess stränder.

Plåtslagaren Motala – Om du vill bo mitt i stan

Vid undersökningarna av den forna sjöns botten påträffades spår efter ritualer kopplade till de döda. I gyttjan grävdes en anlagd stenplattform fram. Stenarna var cirka 20 — 60 centimeter i diameter och lagda i flera lager.

Mellan stenarna fanns en stor mängd träpinnar. Utifrån analyser av växt- och djurdelar i gyttjan runt stenpackningen kan vattendjupet vid tiden för anläggandet uppskattas till mellan en halv och två meter. Själva stenplattformen har alltså inte varit synlig från land, men det är möjligt att trästörarna utgör resterna av konstruktioner som nått ovanför vattenytan. Ovanpå och mellan stenarna i packningen hittades skelettdelar från åtminstone ett dussintal människor.

Det rör sig inte om hela kroppar som lagts ner i vattnet utan om utvalda delar av de döda och då framförallt skallar eller delar av skallar.

Rådgivande organ - Motala kommun

Skallarna kommer med ett undantag från vuxna individer, och såväl män som kvinnor finns representerade. Endast i ett fall har en hel kropp begravts i sjön. Det rör sig om det enda identifierade barnet, ett litet spädbarn som uppnått en ålder om högst några månader. Dessutom har enstaka lårben, överarmsben och rörben hittats i stenpackningen.

Liksom skallarna har de lagts ner i form av enskilda kroppsdelar, kanske som redan skeletterade ben. Ritualer vid sjön Människoskalle monterad på trästav. Fotograf: Fredrik Hallgren Skallarna har hanterats på mycket speciella vis vid de ritualer som utförts vid sjön. Två av dem påträffades monterade på trästavar, och det är mycket möjligt att flera av skallarna fått samma behandling.

Flera av skallarna uppvisar skador kring stora nackhålet som eventuellt kan ha att göra med att de varit monterade. Det finns även andra exempel på hur de dödas kvarlevor behandlats på särskilda sätt.

Två skallar påträffades placerade panna mot panna. Det går inte att säga säkert huruvida de verkligen medvetet lagts ner i vattnet tillsammans, men mycket tyder på det. Inuti en skalle, från en kvinna, hittades ett tinningben från en annan kvinna.

  • Annika Strandhäll besökte pensionärer i Östergötlands län - soundstefan.com
  • Mötesplatser för äldre i voxtorp
  • Dejt åsbro
  • Tingsryd göra på dejt

Har de individer som på dessa vis kopplats ihop i döden stått varandra nära även i livet? Har de kanske varit släkt med varandra?

  • Öppen verksamhet i Östergötlands län | soundstefan.com
  • På dejt folkärna
  • Dejt aktiviteter i mantorp
  • Vårsta dejting

Inuti en av de skallar som varit monterade på träskaft påträffades en klump av nedbrutet organiskt material som genom proteinanalyser identifierats som rester av hjärnan. Detta visar att individen måste ha lagts ner i vattnet relativt snart efter döden. Andra skallar har skrapmärken som uppkommit efter döden. Å andra sidan finns inga tydliga skador som tyder på att kropparna varit helt intakta, eller färska, när skallarna avlägsnats.

Troligen har kropparna fått ligga en tid, i jorden eller ovan mark, tills nedbrytningsprocessen kommit en bit på väg.

Mer om ämnet